Udruga okuplja imenovane javne ovršitelje na području čitave Republike Hrvatske.

Prijedlog Ustavnom sudu RH za ukidanje “novih” ovršnih propisa, od 09.01.2013.

Prijedlog Ustavnom sudu RH za ukidanje “novih” ovršnih propisa, od 09.01.2013.

Prijedlog Ustavnom sudu RH za ukidanje “novih” ovršnih propisa, od 09.01.2013.

Na str. 13 prije zaključenja pregovaračkog Poglavlja 23. – Pravosuđe i temeljna prava s danom 30.06.2011. g. posljednjeg Izvješća Vlade Republike Hrvatske Europskoj komisiji o ispunjavanju obveza iz Poglavlja 23., od 12.05.2011. g. (u nastavku: Izvješće Vlade RH o Poglavlju 23.), Republika Hrvatska se Europskoj uniji izričito obvezala da će javne ovršitelje u hrvatski pravni poredak funkcionalno uvesti s danom 01.01.2012. godine, i to konkretno u drugom retku trećeg odlomka str. 13 Izvješća Vlade RH o Poglavlju 23., riječima „prije uvođenja javnih ovršitelja u siječnju 2012.“

 

Drugim riječima, Republika Hrvatska je, tijekom pregovora o pristupanju Europskoj uniji u okviru Poglavlja 23., još 12.05.2011. g. preuzela međunarodno-pravnu obvezu da ustroji službu javnih ovršitelja i stvori sve uvjete potrebne za punu implementaciju te službe u hrvatski pravni poredak do 01.01.2012. godine, što je potvrđeno u čl. 36. Akta o pristupanju i Prilogu VII t. 1. Akta o pristupanju – dijelovima međunarodnog Ugovora o pristupanju koji su stupili na snagu 09.12.2011. g. i primjenjuju se od 09.12.2011. pa nadalje.

Međutim, Republika Hrvatska ne samo da sve do danas nije ispunila svoju gore navedenu međunarodno-pravnu obvezu iz čl. 36. Akta o pristupanju i Priloga VII t. 1. Akta o pristupanju, već je Hrvatski sabor 21.09.2012. g. donio Ovršni zakon iz 2012. godine, Zakon o prestanku važenja Zakona o javnim ovršiteljima i Zakon o prestanku važenja Zakona o javnoovršiteljskim pristojbama, koji su sva tri stupila na snagu 15.10.2012. godine, a kojim zakonima se formalno „ukida“ hrvatska javnoovršiteljska služba, budući da su na dan stupanja na snagu ta tri zakona prestali važiti Ovršni zakon iz2010. g., Zakon o javnim ovršiteljima i Zakon o javnoovršiteljskim pristojbama.

Donošenjem i stupanjem na snagu Ovršnog zakona iz 2012. godine, Zakona o prestanku važenja Zakona o javnim ovršiteljima i Zakona o prestanku važenja Zakona o javnoovršiteljskim pristojbama, koja su sva tri stupila na snagu dana 15.10.2012. godine, te donošenjem i stupanjem na snagu Pravilnika o zahtjevu za izravnu naplatu, koji je stupio na snagu 18.10.2012. g. – podzakonskog akta Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske kojim se omogućava provedba čl. 209. do 213. Ovršnog zakona iz 2012. godine,

povrijeđen je čl. 141. USTAVA RH, koji glasi:

Međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjega pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj su snazi iznad zakona. Njihove se odredbe mogu mijenjati ili ukidati samo uz uvjete i na način koji su u njima utvrđeni, ili suglasno općim pravilima međunarodnog prava.” (istaknuli podnositelji),

budući da je donošenjem i stupanjem na snagu ta u ovoj točki navedena 4 propisa Republika Hrvatska prekršila svoju obvezu iz međunarodnog Ugovora o pristupanju, utvrđenu čl. 36. i Prilogom VII. t. 1. Akta o pristupanjuda ustroji službu javnih ovršitelja i stvori sve uvjete potrebne za punu implementaciju ove službe u hrvatski pravni poredak do 01.01.2012. godine, jer je međunarodni Ugovor o pristupanju:

a) sklopljen 09.12.2011. g.,

b) potvrđen (ratificiran) Zakonom o potvrđivanju Ugovora o pristupanju, koji je Hrvatski sabor donio dana 09.03.2012. g.,

c) zajedno sa Zakonom o potvrđivanju Ugovora o pristupanju objavljen u “Narodnim novinama Republike Hrvatske – dodatak Međunarodni ugovori” br. 2/2012., od 28.03.2012. g., kada je Zakon o potvrđivanju Ugovora o pristupanju stupio na snagu temeljem čl. 9. istog Zakona,

d) u dijelu koji se odnosi na čl. 36. i Prilog VII. t. 1. Akta o pristupanju stupio na snagu i primjenjuje se od 09.12.2011. godine pa nadalje.

Republika Hrvatska svoju obvezu iz međunarodnog Ugovora o pristupanju od 09.12.2011. g., utvrđenu čl. 36. i Prilogom VII. t. 1. Akta o pristupanju – da službu javnih ovršitelja ustroji i funkcionalno implementira u hrvatski pravni poredak do 01.01.2012. g., može ispuniti jedino sa zakašnjenjem i jedino na način da se HITNO, tj. što prije u cijelosti ukinu Ovršni zakon iz 2012. godine, Zakon o prestanku važenja Zakona o javnim ovršiteljima, Zakon o prestanku važenja Zakona o javnoovršiteljskim pristojbama i Pravilnik o zahtjevu za izravnu naplatu.

No related posts.