Udruga okuplja imenovane javne ovršitelje na području čitave Republike Hrvatske.

Udruga

O HRVATSKOJ UDRUZI JAVNIH OVRŠITELJA Hrvatska udruga javnih ovršitelja reakcija je imenovanih javnih ovršitelja na području Republike Hrvatske na nestručan i politički motiviran stav nove hrvatske Vlade i saborske većine od 22. prosinca 2011. godine o navodnoj nepotrebnosti javnoovršiteljske službe u Republici Hrvatskoj i to nakon što je javnoovršiteljska služba već odabrana i prethodno usuglašena među svim važnijim parlamentarnim strankama tijekom 2010. godine kao način rješavanja zaostataka u hrvatskom pravosuđu i ubrzavanja sudskih postupaka oslobađanjem sudskih kapaciteta za vođenje stvarnih sporova, umjesto dosadašnjeg bavljenja hrvatskog pravosuđa nespornim stvarima kao što su ovrhe. Potreba za organiziranjem imenovanih javnih ovršitelja nastala je uslijed odgode od 22. prosinca 2011. g. stupanja na snagu najvećeg dijela Zakona o javnim ovršiteljima (“Narodne novine RH” br. 139/2010. i 150/2011., dalje u tekstu: ZJO), koji propisuje obvezno udruživanje svih hrvatskih javnih ovršitelja u Hrvatsku javnoovršiteljsku komoru kao strukovnu organizaciju (čl. 10. ZJO), s ovlašću i obvezom kontrole rada javnih ovršitelja i svih osoba zaposlenih u njihovim uredima, te čuvanja ugleda, časti i prava njezinih članova i javnoovršiteljske službe u cjelini. Budući da nijedan imenovani javni ovršitelj nije započeo s radom prije nego je stupanje na snagu Zakona o javnim ovršiteljima odgođeno uz jeftina politikantska obrazloženja nove saborske većine od 22. prosinca 2011. godine o zaštiti prava siromašnih građana, imenovani javni ovršitelji, ustrajući u svojim pravima i uvjereni u kvalitetu prethodno usvojenih, ali naknadno politički odbačenih zakonodavnih rješenja iz novog Ovršnog zakona iz 2010. g. (“Narodne novine RH” br. 139/2010. i 125/2011.) i ZJO-a, nastavljaju kroz rad Hrvatske udruge javnih ovršitelja, kao udruge građana, sa svojim naporima kako bi domaćoj i stranoj političkoj i široj javnosti, posebice građanima Republike Hrvatske nedovoljno upućenim u problematiku ovršnog prava i postupka, a zasutim propagandom interesnih lobija o navodnoj štetnosti javnoovršiteljske službe po njihova građanska i ljudska prava, približila zamišljena rješenja, inače poznata i provjereno učinkovita u praksi 19 (devetnaest) država članica Europske unije. Hrvatska udruga javnih ovršitelja osnovana je dana 22. ožujka 2012. godine upisom u Registar udruga Republike Hrvatske, koji je odobren rješenjem Gradskog ureda Grada Zagreba za opću upravu, Klasa: UP/I-230-02/12-01/162, Urbroj: 251-07-02/1-12-2, od 22. ožujka 2012. godine, s kojim danom je stekla svojstvo pravne osobe, a na temelju zapisnika o radu osnivačke Skupštine Hrvatske udruge javnih ovršitelja održane 24. veljače 2012. godine i pripadajućih odluka s iste sjednice Skupštine. Udruga okuplja imenovane javne ovršitelje na području čitave Republike Hrvatske, a sjedište joj je u Zagrebu, Zagrebačka cesta 50. Članom Udruge može postati svaka fizička osoba pod uvjetom da je imenovana javnim ovršiteljem na području Republike Hrvatske u zakonom propisanom postupku (čl. 9. Statuta). Udrugu zastupaju, prema odredbama Statuta, predsjednik, dopredsjednik i tajnik. Ciljevi Hrvatske udruge javnih ovršitelja su: – promicanje i unapređenje javnog ovršiteljstva kao javne službe regulirane Zakonom o javnim ovršiteljima (“Narodne novine RH” br. 139/2010. i 150/2011.), – poduzimanje svih zakonom dopuštenih radnji koje imaju za cilj početak rada javnoovršiteljske službe s najmanjim opsegom ovlasti kakve su predviđene navedenim zakonom, – iniciranje zakonodavnih izmjena i sudjelovanje u raspravama o iniciranim zakonodavnim izmjenama u cilju poboljšanja statusa i proširenja ovlasti javnoovršiteljske službe, – sudjelovanje u javnim raspravama o pitanjima ovršnog sustava Republike Hrvatske u cjelini, organizacija takvih rasprava, okruglih stolova, debata i sučeljavanja mišljenja, – izrada stručnih članaka i mišljenja o različitim pitanjima pravnog sustava Republike Hrvatske, – otvaranje novih kanala komunikacije o stručnim pitanjima sa širom javnošću (internet portali, internet stranice, časopisi, podlisci, različite publikacije i slično). Djelatnosti Hrvatske udruge javnih ovršitelja su: – poticanje i promicanje javnog ovršiteljstva kao javne službe regulirane Zakonom o javnim ovršiteljima (“Narodne novine RH” br. 139/2010. i 150/2011.), – sudjelovanje u javnim raspravama o svim pitanjima s područja pravnog sustava Republike Hrvatske, – organizacija javnih rasprava o ovršnom sustavu Republike Hrvatske i prezentacija svih prednosti javnoovršiteljske službe u odnosu na postojeći i bilo koji drugi sustav ovrhe u Republici Hrvatskoj, – komunikacija sa širom javnošću o problemima postojećeg ovršnog sustava i pozitivnim stranama uvođenja javnoovršiteljske službe, – lobiranje kod svih relevantnih tijela i/ili pojedinaca čija pomoć može doprinijeti što skorijem početku rada javnoovršiteljske službe kakva je predviđena Zakonom o javnim ovršiteljima (“Narodne novine RH” br. 139/2010. i 150/2011.). Hrvatske udruga javnih ovršitelja stječe imovinu i financira svoje aktivnosti od članarine, dobrovoljnih priloga i darova, dotacija iz proračuna te iz drugih izvora u skladu sa zakonom. Darko Graf predsjednik Hrvatske udruge javnih ovršitelja